Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném na webové adrese www.dominomoda.eu.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Domino Company s.r.o., se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, IČ: 02249481, DIČ: CZ02249481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60465 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je společnost Domino Company s.r.o., se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, IČ: 02249481, DIČ: CZ02249481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60465, přičemž Domino Company s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu dostupného na webové adrese www.dominomoda.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zbožím se rozumí jakékoli věci či služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.dominomoda.cz kupujícímu.

III. KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží dodavatelem na webové stránky www.dominomoda.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím - Spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení přijetí návrhu kupujícího prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že kupující, který není spotřebitel, zadá při objednávce nekorektní kontakt elektronické pošty, prodávající ho vyrozumí telefonicky a potvrdí mu takto přijetí jeho návrhu. Okamžikem takového vyrozumění je pak uzavřena smlouva.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy ČR.

Barevné odstíny zboží na obrázcích jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.). Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-5641500227 / 0100 (IBAN: 46 0100 0001 0756 4150 0227 SWIFT: KOMBCZPXXX) v měně Kč (CZK) (dále jen „účet Prodávajícího“),
 • bezhotovostně platební kartou typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic v provozovně Prodávajícího a v internetovém obchodě www.dominomoda.cz,

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno níže uvedené ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem - proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Faktura je splatná dnem uvedeným na dokladu.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (č. objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je v jednotlivých případech oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Stornování objednávek je možno telefonicky nebo emailem do 24h od objednávky na info@dominomoda.cz. Dále je možno stornovat objenávku ještě před expedicí objednávky. Po expedici objednávky bude naúčtovano poštovné v plné výši jak je uvedeno v objednávce. Tato faktura bude vystavena účetním oddělením firmy a odeslána na adresu příjemce. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zálohovou platbu. Zálohová platba je vyžadovaná u objednávek atypického zboží, položek, které nejsou běžně skladem a u objednávek s vyšší částkou.

V. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení kupujícím. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Škoda na věci, vzniklá při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. DODÁNÍ

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato kupujícím nebo osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu, je-li sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí prodávající pro kupujícího dopravu zboží anebo odeslání zboží na požadovanou adresu. V případě, že místo dodání zboží není standartně dostupné pro dopravu zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou zboží.

Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen zboží prohlédnout a zjištěné vady, byly-li zjevně způsobeny dopravcem, resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit, zaznamenat na reklamační protokol příslušného dopravce. Pokud dodané zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení a rozbaleno až v době po převzetí, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

Objednávky provedené na www.dominomoda.cz jsou expedovány pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

VII. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Smlouva mezi prodávájícím a kupujícím vzniká už v okamžiku, kdy kupující zašle svou "objednávku". Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a kupující je povinen si zboží – zásilku převzít. Pokud si kupující zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které vznikly, a to poštovné a balné ve výši Kč 150,- Kč nebo 6 € jedná-li se o objednávku na Slovensko.

 Jestliže zákazník kladně nezareaguje se snahou dohodnout se na opětovném zaslání zboží, nebo nebude zákazníkem uvedená částka připsána na náš účet do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, dojde tím ze strany zákazníka k porušení kupní smlouvy. Zákazník je v tomto případě penalizován smluvní pokutou ve výši 30% z hodnoty objednávky (dobírkové částky), minimálně však částkou 500,- Kč, maximálně 1000,- Kč a zboží z jeho objednávky bude dále uvolněno k prodeji ostatním zájemcům. Na tuto částku bude vystavena zákazníkovi elektronickou formou faktura se splatností 14 dní. Případné penále z nezaplacení smluvní pokuty činí 0,5% za každý den prodlení. Opožděné odeslání zboží není důvodem pro nevyzvednutí dobírkové zásilky.

Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny smluvní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.
 5. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající potvrdí kupujícímu písemně převzetí uplatnění reklamace anebo ho vyzve k doplnění chybějících informací. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od jejího obdržení.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající pro účely uplatnění práva z vad zakoupeného zboží kupujícím poskytuje reklamační formulář. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

IX. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V souladu s ustanovením par. 1820 odst. 1 písm. g. občanského zákoníku ČR v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i tehdy,  jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy.

V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na:

 1. adresu provozovny Prodávajícího: Domino Company s.r.o., se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov,
 2. adresu elektronické pošty info@dominomoda.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, přičemž takovouto úpravou se rozumí i barevná úprava Zboží dle přání Kupujícího,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Prodávající může při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů, a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení.

XI. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dominomoda.cz anebo prostřednictvím tel. linky na čísle +420 777 774 635. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na sdělenou elektronickou adresu kupujícího, příp. kontaktuje kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIII. OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY (HEUREKA)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 1. kamenná prodejna: Mariánské náměstí 28, 739 91, Jablunkov
 2. sídlo: Domino Company s.r.o., se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, IČ: 02249481, DIČ: CZ02249481

Zveřejněno dne 7. 3. 2023